Cáp Paige

    Cáp tiểu chuẩn Mỹ, cung cấp cho cáp submersible pump cable, oil&gas, mining, cáp cho các zone khác nhau trong khu vực nguy hiểm, cháy nổ

    SUBMERSIBLE PORTABLE CORD